Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WARSZTATY-FLOOK
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym
prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.warsztaty-flook.pl
§1 Definicje

 1. „Regulamin” – określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez drogą
  elektroniczną przez Sklep niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą
  elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18
  lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz.
  1204 ze zm.).
 2. „Klient” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
  prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
  prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach
  określonych w niniejszym regulaminie zamierza, dokonuje lub dokonał Zamówienia w
  Sklepie Internetowym związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
  zawodową
 3. „Konsument”- pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
  czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego
  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. „Sprzedający” – Sprzedającym jest Flookstudio Nina Fuksiewicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Stalowej 6/23, 03-427 Warszawa; podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5060021422
 5. „Towar” – dostępna rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie
  Internetowym www.warsztaty-flook.pl , której dotyczy Umowa Sprzedaży pomiędzy
  Kupującym a Sprzedającą.
 6. „Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy
  Usługodawcą a Kupującym, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 7. „Sklep” – serwis internetowy zbudowany na platformie wix.com dostępny pod
  adresem warsztaty-flook.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć
  Zamówienie.
 8. „Zamówienie” – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie
  informacje zawarte w formularzu zamówienia (zawierającego informacje dotyczące
  dostawy i płatności oraz rodzaju Towaru i jego liczby), zmierzające bezpośrednio do
  zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. „Kupujący” – zarówno Konsument, jak i Klient.
 10. „Usługa Elektroniczna” – usługa świadczona drogą elektroniczną przez
  Sprzedającą na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
  § 2 Postanowienia ogólne
 11. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego
  dostępnego pod adresem warsztaty-flook.pl, zwanego dalej sklepem internetowym.
 12. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się
  z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Złożenie zamówienia jest
  równoważne z akceptacją warunków regulaminu.
  § 3 Składanie zamówień
 13. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto podanymi w
  złotych polskich.lub euro.
 14. Zamówienia są przyjmowane przez Sklep i można je można składać 24 godziny na
  dobę, 7 dni w tygodniu.
 15. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zawarcia
  Umowy Sprzedaży.
 16. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz
  zamówienia i poda prawidłowe dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który
  Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres email.
 17. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z
  Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do
  anulowania Zamówienia.
 18. Po złożeniu Zamówienia do Kupującego zostanie przesłany automatycznie e-mail
  stanowiący potwierdzenie jego przyjęcia.
 19. Kupujący w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania
  rachunku, który może zostać załączony drogą elektroniczną, na wskazany adres
  email. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i
  przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
  Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie
  elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi
  podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 20. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem zaksięgowania
  wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.
  § 4 Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 21. Sprzedająca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług
  Elektronicznych takich jak zawieranie Umów Sprzedaży Usługi,
 22. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Kupujących w Sklepie odbywa się na
  warunkach określonych w Regulaminie, ustawie o prawach konsumenta z dnia 30
  maja 2014 r., ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz rozporządzenie
  Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 23. Sprzedający ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści
  reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim
  materiałów.
  § 5 Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 24. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 5 niniejszego Regulaminu
  przez Sprzedającego jest nieodpłatne.
 25. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej
  polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas
  oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego
  składania przez Kupującego.
 26. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,
  którym posługuje się Sprzedający:
  a. komputer z dostępem do Internetu,
  b. dostęp do poczty elektronicznej,
  c. przeglądarka internetowa,
  d. włączenie w przeglądarce internetowej cookies
 27. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i
  dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw
  własności intelektualnej osób trzecich.
 28. Kupujący zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem
  faktycznym.
 29. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 30. W przypadku, gdy Usługobiorcą jest osoba fizyczna posiadająca ograniczoną
  zdolność do czynności prawnych do korzystania z usług określonych w rozdziale § 5
  ust. 1 lit. a) Regulaminu, konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego, zaś w
  przypadku, gdy Kupującą jest osoba fizyczna nieposiadająca zdolności do czynności
  prawnych musi być ona reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego. Strona
  Sprzedająca zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia ww. zgody bądź faktu
  reprezentowania przez przedstawiciela ustawowego.
  § 7 Warunki zawierania umów sprzedaży
 31. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w
  rozumieniu przepisów prawa. Kupujący składając Zamówienie, składa ofertę kupna
  określonej Usługi na warunkach podanych w jego opisie.
 32. Cena Usług uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych
  polskich lub euro i zawiera wszystkie składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 33. Cena Usługi uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez
  Kupującego Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w
  Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po
  złożeniu przez Kupującego Zamówienia.
 34. Usługi posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane
  według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danej Usługi.
 35. W celu złożenia Zamówienia, klient nie ma obowiązku rejestracji konta w Sklepie.
 36. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
  a. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez
  Kupującego, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedającym sposobami.
  b. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie
  jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Kupującego jego
  Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji
  następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera informację o:
  i. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz
  sposobu porozumiewania się z konsumentem;
  ii. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który
  zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został
  zarejestrowany;
  iii. adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu
  lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie
  kontaktować się z przedsiębiorcą;
  iv. adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż
  adres, o którym mowa w pkt. iii;
  v. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami,
  vi. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia
  umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego
  środka porozumiewania się;
  vii. sposobie i terminie zapłaty;
  viii. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej
  przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
  ix. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27
  ustawy o prawach konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy,
  zawartym jako załącznik do wiadomości e-mail;
  x. kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi
  konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu
  rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym
  trybie odesłane pocztą;
  xi. obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę
  uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli
  konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy
  o prawach konsumenta i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta;
  xii. braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy o prawach
  konsumenta lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od
  umowy;
  xiii. obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
  xiv. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji,
  jeśli takowe są;
  xv. kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia
  2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie
  zapoznania się z nim;
  xvi. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy –
  jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać
  automatycznemu przedłużeniu;
  xvii. minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
  xviii. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
  xix. tożsamości administratora danych i o jego danych kontaktowych,
  xx. celach i podstawie przetwarzania danych,
  xxi. odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją,
  xxii. o okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to
  możliwe – kryteria ustalania tego okresu,
  xxiii. o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
  dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub
  ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
  xxiv. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – o prawie do cofnięcia
  zgody w dowolnym momencie,
  xxv. prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  xxvi. tym, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym
  lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest
  zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
  c. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3
  powyżej zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedającym.
  Przedmiotowa wiadomość email stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na
  odległość, o której mowa w art. 21 ustawy o prawach konsumenta;
  d. Informacje, o których mowa w pkt. b powyżej, stanowią integralną część umowy
  zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione
  jedynie za wyraźnym porozumieniem stron;
  e. informacje, o których mowa w § 7 ust. 7 lit. b pkt. ix – xi, są udzielane przy
  wykorzystaniu wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr
  1 do ustawy o prawach konsumenta.
  f. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura), który
  będzie dołączany do przesyłki.
  § 8 Sposoby płatności oraz obowiązki informacyjne
 37. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. ( która
  obsługuje karty płatnicze:
 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
  Płatności można również dokonać przelewem tradycyjnym na konto bankowe sklepu
  lub gotówkowo w przypadku odbioru w siedzibie.
 1. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym wpłaty należy dokonać na
  rachunek bankowy Sprzedającego: 15 1140 2004 0000 3802 8002 3569 a w tytule
  przelewu wpisać: „Zamówienie nr …”
 2. Kupujący jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży
  w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba, że Umowa Sprzedaży
  stanowi inaczej.
 3. Bezpośrednio przed złożeniem przez Konsumenta zamówienia, Sprzedający
  dostarczy mu informację o których mowa w § 7 ust. 7 pkt b) i, v, xvi, xvii.
 4. Sprzedający zapewnia, aby Konsument w momencie składania zamówienia
  wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 5. Jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, są one
  oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
  lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.
  § 9 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  a. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o
  charakterze ciągłym i bezterminowym.
  b. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez
  wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za
  pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedającego wskazany w
  niniejszym Regulaminie;
  c. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o
  charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Kupujący narusza
  Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po
  bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z
  wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie
  7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres
  wypowiedzenia).
  d. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na
  przyszłość.
 7. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym
  czasie w drodze porozumienia stron.
  § 10 Prawo odstąpienia od umowy
  1.Sprzedający ma prawo jednorazowo zmienić termin realizacji usługi bez podania
  przyczyny.
 8. Sprzedający w przeciągu 14 dni ma obowiązek wyznaczyć nowy termin realizacji
  usługi.
 9. W przypadku gdy kupującemu nowy termin nie odpowiada, kupujący może
  wykorzystać kwotę zakupionej usługi jako voucher na stronie flookstudio.pl
  wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 10. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą.
  To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana
  była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 11. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim
  Sprzedająca przyjęła ofertę, oferta przestaje wiązać.
 12. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
 13. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu usługi. Decyzja co do
  sposobu, w jaki rzecz zostanie odesłana, zależy od Konsumenta.
 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
  Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest
  rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub
  służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem
  świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
  otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
  względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której
  przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
  charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, a także innych umów o
  których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
 15. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedającej, jak i
  Kupującemu (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy
  swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
  §11 Tryb postępowania reklamacyjnego
 16. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie rzeczy bez wad pomijając produkty
  wyprzedażowe.
 17. Sprzedający jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana
  ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)
 18. Reklamacje z tytułu rękojmi:
  a. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego
  będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są
  określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93
  ze zm.) oraz w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
  b. Zawiadomienia o wadach dotyczących Towaru oraz zgłoszenie odpowiedniego
  żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
  Sprzedającego wskazany w niniejszym Regulaminie.
  c. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i
  okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności: datę zakupu
  Towaru, nr faktury potwierdzającej sprzedaż, rodzaj i datę wystąpienia
  nieprawidłowości, rodzaj żądania o którym mowa w art. 560 k.c. lub art.561 k.c. oraz
  dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie
  reklamacji przez Sprzedającego.
  d. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Towaru, należy go dostarczyć na
  adres Sprzedającego. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w
  postaci odstąpienia od umowy lub wymiany rzeczy na wolną od wad, jest obowiązany
  na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca prowadzenia działalności
  gospodarczej przez Sprzedającego. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób
  jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie
  utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w
  którym rzecz się znajduje.
  e. Sprzedający ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez
  Kupującego adres e-mail lub w inny podany sposób.
  f. W przypadku reklamacji Kupującego będącego Konsumentem – nierozpatrzenie
  reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. Jeżeli Kupujący
  będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył
  oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a
  sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa
  się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 19. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Kupującego:
  a. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem
  Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
  Sprzedającej.
  b. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i
  okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę
  wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie
  ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Kupującą.
  c. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego następuje niezwłocznie, nie później
  niż w terminie 14 dni.
  d. Odpowiedź Sprzedającego w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail
  Kupującego podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny sposób.
  §12 Dane osobowe
  Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego
  znajdują się na stronie internetowej Sklepu w polityce prywatności.
  §13. Własność intelektualna
 20. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, korzystają z
  ochrony prawnoautorskiej i są własnością Sprzedającego. Kupujący ponosi pełną
  odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Sprzedającemu, będącą następstwem
  użycia jakiejkolwiek zawartości Sklepu bez zgody Sprzedającego.
 21. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody
  Sprzedającego, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz
  zawartość Sklepu stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego
  Sprzedającemu i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
  §14 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)
 22. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów
  niebędących Konsumentami.
 23. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z
  Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej
  zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez
  podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych
  roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
 24. Sprzedający ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących
  Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać
  dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany
  przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 25. Korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej
  utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z
  chwilą wydania przez Sprzedającego Towaru przewoźnikowi. Sprzedający w takim
  wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru
  powstałe od momentu przyjęcia Towaru do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak
  również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 26. W przypadku wysłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient
  nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób
  przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu
  nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich
  czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 27. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze
  skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie
  Kupującemu niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.
  § 15 Postanowienia końcowe
 28. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 29. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym
  prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają
  właściwe przepisy prawa polskiego.
 30. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami
  będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją
  polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby
  niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez
  właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 poniżej.
 31. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  a. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającą, a Kupującym będącym
  jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z
  przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr
  43, poz. 296 ze zm.).
  b. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym (Klientem)
  niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze
  względu na siedzibę Sprzedającej.
 32. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych
  sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu
  postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o
  rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie
  internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych
  Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich
  Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie
  internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może
  skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
  konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy
  ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu
  postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 33. Sprzedawca jednocześnie informuje o istnieniu kodeksu dobrych praktyk, o którym
  mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu
  nieuczciwym praktykom rynkowym i z którym można się zapoznać na stronie
  internetowej http://konsumentwsieci.pl/ustawy/upnpr/
菊池エリ eroterest.mobi 葵ゆめ
shunkan yokujou torotoro spray kuchiurusai onna joushi hen hentaibros.org amano megumi wa suki darake hentai
tamil pundai sunni video porndor.org amy jackson porn videos
立原結子 javcensored.mobi sakura aida
xxx deci pakistanixxxmovie.com ramanagara sex
爱音まりあ javpussy.net 小さくてめちゃめちゃに犯したくなる身体。ぷるんぷるんおっぱいと敏感すぎる絶叫パイパンマ○コ 146cm ひなた avデビュー
他の男と結婚したらあなたの子種くれる? ero-video.mobi やまぎしあいか
porn video 3gp fareporno.org animated porn video
wsexar sexbazar.org نيكني في طيزي
桂木ゆに japanhub.me 深田あいみ
سكس جماع gokkoya.com نيك هويدا بنت صباح
bus sex vedios desixxxv.net sister and brother hot sex
www nayanthara sex videos com indianassfuck.com malayalam local sex
alois hentai hentaiquality.com xenogears hentai
little x video zbestporn.com masi sex